Skip to content

Cấu hình VPN Site to Site cho azure và aws

Trong bài viết hôm nay, tớ sẽ  viết một tút nhỏ cho việc cấu hình vpn site to site giữa 2 public cloud là Azure và AWS.

 

Tại sao tớ lại cần VPN cho 2 nền tảng này vui lòng đọc bài, Các lợi ích của việc sử dụng multi-cloud provider cho ứng dụng – I’m Quyen (quyennv.com)  nhé.

OK, bây giờ mình đưa về 1 schema network nhé.

Published inawsazurecloud crazzzyOperation

Ném gạch nào